தேசமே தெய்வம்

national2bsprit

  • தேசிய சிந்தனை கழகத்தின் புதிய வேர்ட்பிரஸ் தளம் இது.
  • பாரதத்தின் தவப்புதல்வர்கள் குறித்து தமிழகத்தின் முன்னணி எழுத்தாளர்கள், பேச்சாளர்கள் எழுதும் கட்டுரைகள் இத்தளத்தில் இடம் பெறுகின்றன.

காண்க:

தேசமே தெய்வம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s